Sigortammax bir Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. markasıdır.

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi olarak (bundan böyle “Sigortacı Sigorta” olarak anılacaktır.) Anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunması hususu İşbu “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” kapsamında anlaşılacağı üzere acentemiz için öncelikli konumdadır. Sigortacı Sigorta olarak oluşturmuş olduğumuz “Politika” ve “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ile sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verileriniz İşlenme Amacı

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler

çerçevesinde işlenmektedir:

Bu kapsamda Sigortacı Sigorta iş başvuru formunu doldurmanız veya herhangi bir şekilde iş başvuru formu iletmeniz durumunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Sigortacı Sigorta tarafından kimlik bilgileri, ikametgah, iletişim bilgileri, eğitim bilgisi, askerlik bilgisi, sürücü belgesi bilgisi, seyahat durumu bilgisi, kurs ve seminer katılımı bilgileri, aile ve yakınları bilgileri, sağlık bilgileri, referans bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alınacak uygun adayın belirlenmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepler

 

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgisi, aile yakın bilgisi gibi kişisel verileriniz Acentemiz ile ilgili sizlerin menfaat dengesi gözetilerek; Kanunun 5. maddesinde yer alan hukuki sebeplerden “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hükümlerine dayalı olarak ve sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler gibi özel nitelikli verileriniz ise Kanunun 6. maddesi dikkate alınarak işlenecektir. Kişisel veriler, Sigortacı Sigorta tarafından özgeçmişinizi elden veya e-posta yoluyla iletmeniz, iş arama platformları üzerinden Birliğe başvuru yapmanız halinde toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

 

Kişisel verileriniz menfaat dengesi gözetilerek meşru menfaat ve açık rızanız durumunda iş başvurularının değerlendirilmesi ve uygun adayların çalışan olarak kabul edilerek işe alımının yapılması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında Sigortacı Sigorta yetkililerimizle ve üçüncü kişi iş ortaklarıyla Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri Sahibi;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları ile ilgili taleplerini öncelikle Acentemize iletmeleri zorunludur.

Acentemiz alınan talebi ücretsiz olarak veya işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen tarifeye göre alacağı ücret mukabilinde en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracak ve ilgili veri sahibini bilgilendirecektir.

İlgili kişi açık rıza beyanını her zaman geri alma hakkına sahiptir. Ancak belirtmek gerekir ki; açık rızanın geri alınmasının ileriye etkili olarak sonuç doğuracağı unutulmamalıdır. Açık rıza beyanınızı geri çektiğiniz hallerde Sigortacı Sigorta diğer veri işleme şartlarından herhangi birine dayanarak veri işleme faaliyeti gerçekleştirmeyecektir.

Veri sahibi kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini www.sigortammax.com adresindeki formu doldurarak web sayfası üzerinden veya formun imzalı bir nüshasını Bostanlı Mahallesi, 2014/1 Sokak, No: 14/A Karşıyaka/İzmir adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu sigortacisigorta@hs01.kep.tr adresine iletebilir.


Güvenlik testini gerçekleştiriniz.

Güvenlik testi başarısız.

Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.

Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.

Bir Hata Oluştu!

Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.